pl   en
AX:

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów i usług dla  www.hdf24.com

HDF Polska Sp. z o.o. z dnia 31.03.2016

§1

 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego HDF24 prowadzonego przez HDF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000358025 wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2

 Definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
  Spółka ( Sprzedający) – HDF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000358025 kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, NIP: 6912463218, Regon: 021271671.
  KLIENT – ( Kupujący, Zamawiający ) - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną , która za pomocą sklepu internetowego Spółki zawiera umowę ze Spółką w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
  Sklep internetowy – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.hdf24.com .
  Towar/Usługa – rzecz , usługa , prawo , sprzęt komputerowy, oprogramowanie IT, licencje które zgodnie z niniejszym regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez Spółkę.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające  jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów oraz cenę zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na zasadach obowiązujących w sklepie internetowym.
  Cena – cena netto Towaru wskazana w sklepie internetowym do zaakceptowania przez Klienta wskazana obok towaru. Cena wskazana w sklepie internetowym nigdy nie zawiera podatku VAT i kosztów transportu. Cena wskazana w sklepie jest ceną netto w przypadku odbioru osobistego Klienta w miejscu wskazanym przez Spółkę.
  Koszty dostawy Towarów/Usług – dodatkowe koszty przesyłania lub wykonania usług poniesione przez Spółkę powstałe w związku z wykonaniem i dostarczeniem usług oraz towarów na rzecz Zamawiającego zgodnie z zamówieniem poza miejsce ul. Długosza 60 , 51 – 162 Wrocław.
  Dni robocze/ godziny robocze - poniedziałek – piątek , z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, godziny robocze w tych dniach od godziny 9.00 do 17.00.
  Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Dane osobowe - dane osobowe Klienta, które są uznane za dane osobowe zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem danych osobowych Klienta dostępnych powszechnie w rejestrach publicznych.
  Konto – indywidualne konto założone przez Zamawiającego w sklepie internetowym w trakcie procesu rejestracji.
  Rejestracja/ Założenie Konta – oznacza czynność określoną w Regulaminie, która jest wymagana, aby Klient mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§3

Rejestracja i założenie konta

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz założenie indywidualnego konta.
 2. Celem dokonania Rejestracji i założenia konta Klient obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, stworzyć konto, login oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się do Sklepu.
 3. Klient na własne ryzyko przechowuje login i hasło oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w trakcie rejestracji w sklepie internetowym. Oferta handlowa wysyłana jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie w formularzu rejestracji, zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 5. W przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego i jego akceptacji oraz założenia konta Klient wyraża zgodę na zawarte w regulaminie warunki dokonywania zamówień oraz zobowiązuje się do: korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§4

Zamówienia

 1. Zarejestrowany Klient posiadający konto może dokonać zakupu towarów lub usług znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego jedynie po zalogowaniu się do konta.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane przez całą dobę.
 3. Realizacja zamówień i wykonanie usług zamówionych za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się w dni robocze.
 4. Dostawa towaru i usług zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest dodatkowo płatna.
 5. Klient dokonuje zakupów towarów lub usług w sklepie internetowym w ten sposób , że dokonuje wyboru towarów lub usług zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w sklepie internetowym, który to wybór pozostaje przez cały czas trwania zamówienia dla Klienta widoczny i możliwa do zmodyfikowania.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient  może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia .
 7. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać co najmniej te dane, które zostały oznaczone jako obligatoryjne. Klient może wskazać inne dane, na których wskazanie pozwalają formularze używane przez sklep internetowy.
 8. Koniecznym warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie pól obligatoryjnych formularza zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w serwisie, a także akceptacja regulaminu sklepu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem, telefonicznie lub przez zmianę statusu zamówienia w portalu. Zamówienia nie potwierdzone przez Spółkę w ciągu 7 dni nie będą realizowane.
 10. Potwierdzenie zamówienia przez Spółkę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to zawiera między innymi numer zamówienia, zamówiony towar, cenę jednostkową i zbiorczą towaru, koszty dostarczenia towaru i adres dostawy towaru.
 11. Potwierdzenie zamówienia przez Spółkę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług pomiędzy Spółką a Klientem za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej HDF24.
 12. Przepis art. 61 § 1 k.c. stosuje się wprost co oznacza, że Klient nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez Spółkę później, niż w dniu otrzymania przez Klienta od Spółki potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§5

Zawarcie umowy

 1. Wszystkie publikowane przez Spółkę katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług ze Spółką, do czasu jego potwierdzenia przez Spółkę.
 2. Składając zamówienie Zamawiający wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług przez Spółkę w zakresie i na warunkach objętych zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży lub świadczenia usług zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Spółki w postaci potwierdzenia zamówienia.
 4. Spółka jest zobowiązana realizować zamówienia zgodnie z treścią zamówienia Zamawiającego i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny towaru lub wykonania usługi wraz z podatkiem VAT i kosztami dostawy towaru w całości w terminie wskazanym przez Spółkę.

§6

Towar

 1. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że realizacja zamówienia lub części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka/Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany w koncie Klienta. Klient ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Spółki albo wydłużyć czas realizacji zamówienia bądź też anulować zamówienie w całości.
 2. W przypadku anulowania zamówienia w całości Spółka zwróci otrzymane środki pieniężne w oparciu o anulowane zamówienie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 3. Spółka zastrzega, że informacje o dostępności towaru lub usługi na stronie sklepu internetowego Spółki i inne zawarte w jego opisie nie są wiążące dla Spółki i każdorazowo wymagają potwierdzenia przez spółkę po złożeniu zamówienia.

§7

Cena

 1. Ceny towarów i usług znajdujących się na stronie www Sklepu internetowego są cenami netto i są wyrażone w euro , funtach brytyjskich , dolarach lub złotych polskich, są to ceny netto w żadnym przypadku nie zawierające podatku VAT.
 2. Kursy walut w przypadku wyboru przez Klienta towaru lub usługi wyrażonej w walutach obcych będą przeliczane na podstawie sprzedaży dewiz PKO BP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT lub w walucie EUR, natomiast VAT rozliczany będzie zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT przepisami podatkowymi.
 3. Ceny netto towarów lub usług podane na stronie www Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Całkowita cena zapłaty za zamówione towary lub usługi obejmuje cenę towaru , podatek VAT oraz koszty jego dostarczenia.
 4. Ceny towarów lub usług podane na stronie www Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów lub usług prezentowanych na stronie www Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zaakceptowane przez Spółkę zamówienia.
 6. Ceny towarów i usług zamieszczone w sklepie internetowym są wiążące dla stron i nie podlegają negocjacji.
 7. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotę ceny zamówienia wraz z podatkiem VAT i kosztami dostarczenia towaru w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, Spółka ma prawo nie zrealizowania zamówienia w całości lub części, lub może odstąpić od realizacji zamówienia w całości .

§8

Zapłata ceny

 1. Klient zobowiązany jest przy składaniu zamówienia dokonać wraz ze złożonym zamówieniem płatności z góry – przedpłata. Klient powinien uiścić cenę nabycia wraz z podatkiem VAT oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Spółki wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 2. Spółka przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty całkowitej ceny za towar lub zamawianą usługę.
 3. W tytule zapłaty za zamówienie Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia wskazany w e-mail zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
 5. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w par. 8 pkt. 1 niniejszego regulaminu zamówienie jest automatycznie anulowane, bez konieczności odrębnego powiadomienia o tym Klienta.

§9

Faktury VAT

 1. Każda otrzymana przez Spółkę wpłata od Klienta będzie dokumentowana fakturą zaliczkową.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona w oparciu o informacje wskazane przez Klienta w procesie rejestracji i posiadane przez Spółkę.
 3. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym ( sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę ) stanowi zgodę i upoważnienie Spółki do wystawienia faktury VAT na zakupione towary i usługi bez podpisu Klienta.

§10

Dostawa towaru

 1. Towary i usługi zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego Spółki mogą być dostarczone za dodatkową opłatą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka nie dostarcza towarów sprzedanych za pośrednictwem sklepu internetowego poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 3. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych w Sklepie Internetowym i są one w pełni płacone przez Klienta .
 4. Spółka zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia pod warunkiem, ze towar będzie dostępny w dniu złożenia zamówienia w magazynie Spółki lub magazynach polskich jak i zagranicznych dystrybutorów. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odwołanie całości zamówienia).
 5. Spółka zastrzega, iż termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy terminowe wykonanie zobowiązania przez Spółkę jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn niezależnych od Spółki.
 6. W sytuacji braku możliwości odbioru towaru we wskazanym terminie realizacji, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji do Spółki drogą e-mail.
 7. Spółka może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli Klient będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.
 8. W przypadku zamówień składających się z wielu towarów lub wielu rodzajów usług , których został ustalony ten sam termin dostawy lub wykonania, a które mają zostać dostarczone tą samą przesyłką, to Spółka zastrzega prawo uzależnienia terminu realizacji wykonania zamówienia i dokonania przesyłki od terminu skompletowania całości zamówienia, to jest otrzymania do dyspozycji ostatniego towaru z tegoż zamówienia.
 9. W przypadku usług i zamówień realizowanych drogą elektroniczną, zamówienia takie będą realizowane niezwłocznie.
 10. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 11. W przypadku gdy towar dostarczany jest do Odbiorcy/ Klienta za pośrednictwem kuriera, przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie Spółki odpowiedzialność za towar przechodzi na Klienta w momencie odbioru towaru od kuriera, przewoźnika lub firmy spedycyjnej.
 12. Wraz z każdą przesyłką Spółka załącza fakturę VAT. W przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu Spółka wyśle dodatkowo fakturę VAT pocztą tradycyjną, listem zwykłym na adres wskazany w zamówieniu.
 13. Klient zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonych towarów natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności kuriera, przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
 14. Protokół reklamacyjny spisany w obecności przewoźnika i z jego podpisem, bądź też zastrzeżenia Klienta zawarte w liście przewozowym stanowią jedyną podstawą do zgłoszenia reklamacji ilościowych i zgodności towarów z zamówieniem oraz potwierdzeniem zamówienia. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń co do sprawności otrzymanych towarów Klient zobowiązany j est niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie w formie pisemnej (w dniu   odebrania towaru), a także umożliwić Spółce zbadanie dostarczonych towarów w stanie nienaruszonym.
 15. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych towarów przy obecności kuriera, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towarów zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki ( najpóźniej dnia następnego po uruchomieniu towaru ) winny zostać przekazane Spółce pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wynikających z rękojmi i ewentualnie udzielonych gwarancji.

§ 11

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Spółka nie dokonuje czynności prawnych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ani też nie zawiera umów z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827) odnośnie oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Niektóre Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Spółką a Klientem objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie dołączonym do gwarancji.
 3. Odpowiedzialność Spółki z tytułu umowy zawartej z Klientem jest uzależniona od wyłącznej winy Spółki w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty wartości danego zamówienia netto.
 4. Spółka nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  • nieostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Spółka się posługuje;
  • braku możliwości dostępu do serwisu wynikającego z przyczyn od Spółki niezależnych;
  • awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta ;
  • przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu www.hdf24.com w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania serwisu.
 5. Klient zobowiązany jest powiadomić Spółkę o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient jest zobowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na swój nowy aktualny adres.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jakie Klient mógłby odnieść w zakresie utraconych korzyści w związku z brakiem realizacji zamówienia lub jego niewłaściwym wykonaniem. Odpowiedzialność Sprzedającego odnośnie każdego zamówienia jest odrębna i nigdy nie może przekroczyć kwoty wartości zamówienia netto w związku, z którym powstała szkoda.

§12

Reklamacja

 1. Spółka zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Spółka jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wady Towaru zakupionego i wykonanych usług przez Spółką inne niż opisane w par. 10 niniejszego regulaminu Klient zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres Spółki: ul. Długosza 60 , 51 – 162 Wrocław.
 4. Reklamacja dla swej skuteczności winna zostać złożona Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hdf24@hdf24.com lub w formie pisemnej listem poleconym na adres : HDF Polska Sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław, z dopiskiem „Sklep internetowy HDF24”.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać pełne dane Klienta, adres Zamawiającego, numer zamówienia , potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz opis wad towaru , a także kontakt telefoniczny i na adres poczty elektronicznej.
 6. Spółka w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku usługi i 14 dni od dnia otrzymania reklamowanej rzeczy w przypadku towaru ustosunkuje się do reklamacji towaru lub usługi. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjnej.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji w jakiejkolwiek formie koszt przesyłki kurierskiej związanej z dostawą uszkodzonego towaru do spółki zostanie Klientowi zwrócony w całości , jednakże w wysokości nie wyższej , niż koszt nadania tejże przesyłki u operatora świadczącego usługi kurierskie związane z obsługą kurierską sklepu internetowego spółki, to jest 6 Euro Netto.

§13

 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep internetowy działający pod adresem www.hdf24.com jest prowadzony przez: HDF POLSKA SP. Z O.O., która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji i złożenia zamówienia towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi.
 4. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest przesyłanie informacji handlowej uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów i usług , tj. DPD Polska Sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 8. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z HDF POLSKA SP. Z O.O. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hdf24@hdf24.com .
 10. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) HDF POLSKA sp. z o.o. informuje, że:
 • każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 • każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2016
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmian regulaminu, w tym do wprowadzenia jego nowej wersji.
 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez Sprzedającego zmienionego regulaminu na stronie sklepu internetowego
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.hdf24.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 oraz we Wrocławiu przy ulicy Długosza 60 , 50 – 162 Wrocław.
 5. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem sklepu internetowego jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności Spółki związanej ze sprzedażą towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.hdf24.com rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla miasta Wrocław sąd powszechny.
 7. Wszystkie oferowane towary i nazwy są wymieniane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. W wyniku złożenia zamówienia Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wystawienia faktury, rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 10. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie jest uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania zamówień w tym okresie i poinformowania Spółki o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Klient powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze sklepu internetowego.
 11. Sklep internetowy www.hdf24.com zastrzega prawo do wycofania w każdym czasie poszczególnych produktów ze sklepu internetowego, zmiany cen oraz ilości towarów w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sklepu, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 12. Zarówno Klient, jak i Spółka mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej ( nie dotyczy zawartych, ani wykonanych umów sprzedaży i świadczenia usług ).Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Spółki
 13. stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Spółce z oświadczeniem woli Klienta.
 14. Spółka wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści regulaminu oraz związanych z realizacją zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.hdf24.com należy złożyć zapytanie na adres e-mail: sklep hdf24@hdf24.com .