Podstawowe moduły WMS - moduły systemu magazynowego, przyjmowanie, wydawanie, inwentaryzacja, raportowanie.
          pl   en

Podstawowe moduły WMS

 • PZ - przyjęcie towaru z zewnątrz
 • WZ - wydanie na zewnątrz
 • MM - przesunięcia między magazynami własnymi
 • RW - rozchód wewnętrzny
 • PW - przyjęcie wewnętrzne
 • Stany magazynowe
 • Pozycje magazynowe
 • Inwentaryzacja roczna
 • Przepływ magazynowy

Funkcje ogólne

 • Program  działa online w lokalnej sieci firmy i dostępny jest przez przeglądarki stron www (IE, EDGE, Chrome, Firefox).
 • Automatyczna aktualizacja systemu na wszystkich stanowiskach pracy.
 • Dedykowane moduły systemu dostępne są automatycznie na terminalach kodów kreskowych.
 • Rejestrowanie i tworzenie dokumentów magazynowych.
 • Akceptowanie i generowanie etykiet w standardzie GS1.
 • Prowadzenie kart asortymentowych.
 • Rejestrowanie stanów magazynowych na podstawie dokumentów magazynowych.
 • Automatyczne aktualizowanie stanów magazynowych po każdej operacji.
 • Tworzenie całościowego obrazu stanów magazynowych.
 • Zarządzanie nośnikami i opakowaniami zwrotnymi przypisanymi do konkretnego kontrahenta.
 • Gromadzenie danych o zwrotach z produkcji, reklamacjach od odbiorców.
 • Przeprowadzanie zmian cen wybranych towarów.

Dane podstawowe i parametry

 • Definiowanie danych opisujących budowę magazynu: liczby i rodzajów magazynów (główne, zewnętrzne, przeładunkowe itd.), dostępnych obszarów i miejsc magazynowych.
 • Definiowanie danych nośników magazynowych: nazwy, typy (paleta, pudło, beczka, kosz, wieszak itd.), cechy (masa, pojemność, rozmiar itd.), możliwe miejsca składowania, przeznaczenie.
 • Określanie wysokości zapasu minimalnego i maksymalnego dla poszczególnych asortymentów i magazynów.

Integracje z systemami i narzędziami zewnętrznymi

 • Wymiana danych z zewnętrznymi systemami (np. ERP).
 • Współpraca z urządzeniami automatycznej identyfikacji: czytnikami, terminalami, drukarkami.
 • Łatwe i intuicyjne podłączanie nowych urządzeń  AutoID.
 • Pełna integracja z systemem produkcyjnym firmy.
 • Pełna integracja z systemem finansowym firmy.
 • Podłączenie do zamówień wewnętrznych i produkcyjnych (KANBAN produkcyjny).
 • Podłączenie do zamówień materiałów od dostawców (KANBAN dostaw).
 • Obsługa maszyn i urządzeń działających na magazynie (bramki, rampy, tablice informacyjne, wyświetlacze LED, sterowniki itp.)

Przyjmowanie

 • Planowanie przyjęć magazynowych.
 • Kontrola ilości, wartości i jakości przyjmowanego towaru (dostawy zewnętrzne i dostawy z produkcji).
 • Kontrola zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem, awizem dostawy, fakturą.
 • Tworzenie jednostek magazynowych i etykiet, zawierających kody kreskowe, numery identyfikacyjne, oznaczenie miejsca składowania i inne potrzebne informacje.
 • Zarządzanie obszarem buforowym.
 • Dobór miejsca składowania dla przyjętego towaru (automatyczny lub ręczny).
 • Kompletacja i weryfikacja wydań i przyjęć.
 • Automatyzacja rozładunku tirów na rampach.
 • Zarządzanie przyjęciem tirów na wjeździe, każdy kierowca otrzymuje indywidualny bilet z informacją o numerze rampy i godzinie wyładunku towaru.
 • Semafory (wizualne wskazywanie dla logistów) pasów gotowych do załadunku.
 • Identyfikacja tirów i kurierów po numerze rejestracyjnym pojazdu.
 • Podgląd załadunków i rozładunków na monitorach.
 • Planowanie przyjęć towaru w trybie trzech zmian na każdą rampę (planowanie przyszłych i monitoring bieżących czynności).

Składowanie

 • Ustalanie miejsc składowania towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami, np. współczynnikiem rotacji.
 • Nadzorowanie lokowania składowanych towarów.
 • Obsługa przesunięć międzymagazynowych.
 • Zarządzanie stanami magazynowymi według miejsc, artykułów, asortymentów, nośników magazynowych, dostawców, odbiorców.
 • Identyfikowanie numerów serii i partii produktów, dat produkcji.
 • Monitorowanie terminów przydatności.
 • Dokonywanie rezerwacji towarów, miejsc składowania i nośników magazynowych.
 • Pełna dokumentacja fotograficzna produktów na magazynie i ich podgląd dla logistyków w trakcie prac na magazynie.

Pakowanie

 • Optymalizacja pakowania tirów, naczep i aut kurierskich.

Wydawanie

 • Zarządzanie kompletacją: tworzenie listy kompletacyjnej, przydział pracowników do zadania, wybór nośników i odpowiednich jednostek wysyłkowych, kontrola poprawności podczas i po zakończeniu operacji.
 • Wydawanie towaru zgodnie z przyjętą zasadą (FIFO, LIFO, FEFO).
 • Kontrola zgodności wydań towarów ze zleceniami wewnętrznymi i zamówieniami odbiorców
 • Automatyczne lub ręczne planowanie i tworzenie wysyłek do odbiorcy.
 • Zarządzanie automatyzacją obsługi pasów odstawczych.
 • Planowanie wysyłek.
 • Tworzenie planów magazynowych.

Inwentaryzacja

 • Przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej i okresowej.
 • Wspomaganie spisu z natury: generowanie arkuszy, ewidencja rzeczywistych ilości.
 • Rozliczanie inwentaryzacji: ustalanie różnic inwentaryzacyjnych, generowanie protokołów rozbieżności, korekta stanów.
 • Inwentaryzacja częściowa, pełna i okazjonalna, w tym kontynuowanie inwentaryzacji wcześniej rozpoczętej.
 • Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji bardzo przydatne są funkcje pozwalające na kontynuowanie inwentaryzacji wcześniej rozpoczętej. Dzięki temu użytkownik może przeprowadzać inwentaryzację w dogodnym dla niego czasie i tak długo, jak to konieczne.

Monitoring

 • Nadzór nad postępem realizacji poszczególnych czynności.
 • Wizualizacja zajętości magazynu 2D i 3D.
 • Monitorowanie pracy logistów w czasie rzeczywistym.
 • Monitorowanie pracy wózkowych w czasie rzeczywistym.
 • Lokalizacja świetlna zajętości pozycji magazynowej dla logistów (zielone / czerwone) np. jak w parkingach podziemnych.
 • Definiowane maksymalnego czasu pobytu opakowania na miejscu magazynowym (hot-stock)
 • Wysyłka komunikatów (produkt zbyt długo na magazynie, osiągnięto zapasy minimalne, przekroczone zapasy maksymalne, opóźnienia itp.)  SMS i mail do kierowników lub osób zarządzających (hot-stock).
 • Wymuszenie składowania towaru na magazynie (zdatność do użycia lub wydania).
 • Wymuszenie wydania towaru z magazynu (towar przeterminowany lub zbliżający się okres zdatności).
 • Wizualizacja zajętości ramp, przyjęcia, planu pracy na monitorach.
 • Automatyczne raportowanie błędów rozładunku i dostaw do dostawców i kurierów,
 • Optymalizacja zajętości magazynu.
 • Semafory (wizualne wskazywanie dla logistów) pasów gotowych do załadunku.
 • Możliwość podglądu załadunków i rozładunków na monitorach w firmie.
 • Pełny zapis historii czynności , jakie były wykonywane na magazynie (traceability). Monitoring obejmuje osoby, towar, czas oraz zasadność czynności.
 • Kontrola czasu realizacji i identyfikacja pracownika odpowiedzialnego za wykonanie danej operacji.

Raportowanie

 • Generowanie statystyk, zestawień i raportów o ilościowym i wartościowym stanie zapasów, obrocie materiałowym z podziałem na przedziały czasowe, asortymenty, odbiorców, dostawców, daty ważności itd.
 • Tworzenie raportów o stopniu wykorzystania powierzchni magazynowej.
 • Bieżące śledzenie zmian na magazynie.
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczne wykresy i raporty dla klientów.
 • Automatyczne wykresy i raporty dla dostawców.
 • Automatyczne raportowanie błędów rozładunku.
 • Automatyczne raportowanie dostaw dla dostawców i kurierów.

Raportowanie dla Zarządu Firmy

 • Automatyczne wykresy i raporty.
 • Automatyczne wykresy wartościowe zapasów, surowców, wydajności pracy.

PZ – (Przyjęcie towaru z zewnątrz) dokument magazynowy przedsiębiorstwa

WZ – (wydanie na zewnątrz) dokument magazynowy przedsiębiorstwa


MM - Przesunięcia między magazynami własnymi


RW - Rozchód wewnętrzny


PW (przyjęcie wewnętrzne)Stany magazynowe

Pozycje magazynowe

Inwentaryzacja roczna

Przepływ magazynowy

AX: