Podstawowe moduły - planowanie produkcji, technologie produkcyjne, produkcja i montaż, zarządzanie magazynem
          pl   en

Podstawowe moduły

Systemy zarządzania produkcją można rozbudować o dodatkowe moduły rozszerzające ich możliwości (np. Inwentaryzacja, Klienci/Dostawcy, SAP, Identy, Rozliczanie produkcji).
Program do zarządzania produkcją - charakterystyka modułów podstawowych
 

PLANOWANIE PRODUKCJI

 • Definiowanie zamówień i powiązanych z nimi zleceń produkcyjnych
 • Określanie zapotrzebowania materiałowego
 • Harmonogramowanie dostaw
 • Nadawanie numerów partiom i seriom produktów
 • Tworzenie harmonogramów realizacji zleceń
 • Przypisanie maszyn, urządzeń i ludzi do realizacji konkretnego zlecenia

TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE

 • Definiowanie struktury wytwarzanych produktów
 • Tworzenie opisu technologii produkcyjnych
 • Tworzenie kart pracy

PRODUKCJA I MONTAŻ

 • Wybór zlecenia produkcyjnego do realizacji
 • Rejestracja wykonania kolejnych czynności procesu produkcji
 • Kontrola przebiegu realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Monitoring postępu prac, czasu pracy, czasu przestojów ludzi i maszyn, ewentualnych opóźnień w realizacji
 • Ewidencjonowanie powstałych odpadów

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

 • Prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej stanów magazynowych
 • Rejestrowanie przyjęcia i wydania materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych z magazynów
 • Powiązanie operacji magazynowych ze zleceniami produkcyjnymi
 • Śledzenie buforów magazynowych
 • Kontrola terminów przydatności, numerów partii i serii produkcyjnych
 • Generowanie dokumentów magazynowych: RW, PZ, PW, MM, WZ, zwrotów, korekt
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji

KONTROLA PRODUKCJI

 • Rejestracja ilości i typu wykrytych uszkodzeń i wad (oraz ich przyczyn) w poszczególnych partiach produktów
 • Kontrola poprawności realizacji procesów
 • Tworzenie raportów, analiz i porównań

RAPORTY

 • Tworzenie kart ewidencji np. stopnia realizacji zamówienia, czasu pracy poszczególnych pracowników, powstałych braków
 • Zbieranie i przetwarzanie danych z produkcji
 • Tworzenie raportów, analiz, zestawień
 • Porównywanie wielkości otrzymanych w wyniku realizacji procesu produkcyjnego z wielkościami zaplanowanymi i normami
 • Generowanie tabel, wykresów, diagramów, przejrzyście przedstawiających wyniki produkcji
 

ADMINISTRACJA

 • Definiowanie kategorii i grup użytkowników: zakresu ich uprawnień i dostępu do funkcji systemu
 • Nadawanie haseł dostępu
 • Ewidencja aktywności na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Tworzenie dzienników pracy systemu
 • Konfiguracja parametrów funkcjonowania systemu
 • Tworzenie słowników, np. stanowisk pracy, drukarek kodów i innego sprzętu, wykorzystywanego do produkcji i na magazynie
AX: