Ogólne warunki licencji
          pl   en

Ogólne warunki licencji
© 2016 HDF Polska Sp. z o.o.
Wchodzą w życie w dniu 01-01-2016

1. Wstęp

i. Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między HDF Polska Sp. z o.o. powoływaną dalej jako Producent a Nabywcą. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą także udostępnianych przez Producenta aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile strony nie umówiły się inaczej. W takim przypadku obowiązują postanowienia odrębnych umów.

ii. Niniejsza umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie jej warunków i zainstalowanie oprogramowania.

iii. Przed zainstalowaniem Oprogramowania Nabywca ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie oprogramowania. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy należy zrezygnować z instalacji, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania oprogramowania  w całości lub jakiejkolwiek z jego części.

2. Definicje pojęć:

i. Umowa: umowa licencyjna.

ii. Licencja terminalowa i licencja na kolektory danych: umowa licencyjna.

iii. Oprogramowanie: oprogramowanie komputerowe lub terminalowe opracowane przez Producenta.

iv. Komputer: oznacza komputery osobiste, stacje robocze, komputery osobiste typu handheld oraz wirtualne maszyny.

v. Wirtualna maszyna: programowa emulacja maszyny-Komputera, która wykonuje programy tak jak maszyna istniejąca w rzeczywistości.

vi. Terminal: urządzenia czytające kody kreskowe umożliwiające wiarygodne i szybkie zbieranie danych, przechowywanie ich w pamięci, obróbkę, analizę i tworzenie raportów oraz przesyłanie danych do komputerów stacjonarnych jak również urządzenia wykorzystywane do kontroli przyjęć i wydań na magazyn, do obsługi operacji magazynowych i procesów produkcyjnych.

vii. Kolektory danych: urządzenie, których zadaniem jest zbieranie informacji zakodowanych w kodach kreskowych, po to by przekazać je do systemu informatycznego zainstalowanego na komputerze PC.

viii. Oprogramowania w wersji DEMO: wersja demonstracyjna komercyjnego programu komputerowego.

3. Prawa  własności

i. Licencja udzielona na podstawie Umowy jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego świata. Producent  zastrzega wyłącznie dla siebie prawo do wypożyczania, wynajmowania, leasingu, sublicencjonowania lub w inny dowolny sposób rozpowszechniania i/lub udostępniania oprogramowania osobom trzecim jak również prawo do dokonywania jego zmian, adaptacji i tłumaczeń lub wykonywania na jego podstawie produktów pochodnych.

ii. Nabywca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw do licencjonowanego programu, które wynikają z niniejszej umowy.

4. Czas obowiązywania

Licencja udzielona jest na czas nieokreślony, chyba że postanowienia niniejszej umowy lub innych prawnie wiążących umów zawartych z związku z nabyciem oprogramowania stanowią inaczej. Licencję na oprogramowanie Nabywca uzyskuje po wniesieniu opłaty licencyjnej i uzyskaniu klucza, chyba że strony umówiły się inaczej.

5. Korzystanie z licencji

i. Licencja  zezwala na korzystanie z pakietu dla celów komercyjnych.

ii. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Producent udziela Nabywcy licencji na zainstalowanie i korzystanie z oprogramowania na komputerach, wirtualnych maszynach, terminalach i kolektorach danych w liczbie odpowiadającej dozwolonej liczbie jednoczesnych użytkowników wskazanej w umowie, na podstawie której nastąpiło nabycie oprogramowania.

iii. Nabywca programów do terminali lub kolektorów danych ma prawo do ich zainstalowania i korzystania wyłącznie na terminalach i kolektorach danych zakupionych u Producenta.

iv. W przypadku wyboru przez Nabywcę wersji sieciowej oprogramowania Producent udziela Nabywcy licencji na zainstalowanie oprogramowania na jednym serwerze i korzystanie z oprogramowania za pomocą połączonych do tego serwera komputerów (terminali) w liczbie odpowiadającej liczbie jednoczesnych użytkowników wskazanej w umowie, na podstawie której nastąpiło nabycie oprogramowania.

v. W przypadku wyboru przez Nabywcę wersji on-line oprogramowania, Producent zezwala Nabywcy na korzystanie z oprogramowania poprzez łączenie się z serwerem Producenta za pomocą udostępnionych Nabywcy kont dostępowych, w liczbie odpowiadającej dozwolonej liczbie jednoczesnych użytkowników wskazanej w umowie, na podstawie której nastąpiło nabycie oprogramowania.

vi. W przypadku wyboru przez Nabywcę oprogramowania w wersji DEMO, Producent zezwala Nabywcy na korzystanie z oprogramowania maksymalnie przez 30 dni od daty instalacji, tylko na jednym stanowisku komputerowym (terminalu). Po upływie wspomnianego okresu program należy odinstalować, w przeciwnym wypadku Nabywca  naruszy niniejszą umowę.

vii. W czasie obowiązywania niniejszej umowy i dwa lata po jej zakończeniu Producent lub osoba trzecia przez niego upoważniona może przeprowadzić audyt wykonania postanowień niniejszej umowy. Audyt może być przeprowadzony po uprzednim pisemnym powiadomieniu o zamiarze jego przeprowadzenia.

6. Kopiowanie

i. Nabywca korzystający z oprogramowania jest uprawniony do zwielokrotnienia oprogramowania tylko w zakresie koniecznym do jego instalacji oraz używania na dozwolonej liczbie komputerów (terminali), na zasadach określonych poniżej.

ii. Jeśli Nabywca nabył oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, może sporządzić jedną kopię zapasową tego nośnika i korzystać z niej wyłącznie do ponownego instalowania oprogramowania.

iii. Jeśli Nabywca nabył i pobrał oprogramowanie w trybie online, może sporządzić jedną kopię zapasową tego oprogramowania na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej wyłącznie w celu zainstalowania tego oprogramowania na komputerze. Nabywca może także korzystać z tej kopii do ponownego instalowania oprogramowania na licencjonowanym komputerze.

7. Prawa autorskie

Prawa autorskie do oprogramowania przez cały czas pozostają wyłączną własnością Producenta lub osoby trzeciej określonej w dokumentacji programu. Nabywca zawierając tą umowę, otrzymuje ograniczoną licencję na użytkowanie oprogramowania. Nabywca oświadcza, że nie będzie podejmował prób dekompilacji, modyfikacji, tłumaczenia i dzielenia na części całości lub fragmentów oprogramowania.

8. Polityka poufności

i. Nabywca oświadcza, że każda informacja, w której posiadanie może wejść w wyniku naruszenia tych ograniczeń, będzie automatycznie i nieodwołalnie traktowana jako poufna i stanowiąca wyłączną własność właściciela oprogramowania.

ii. Nabywca dołoży wszelkich starań by odpowiednio chronić i zabezpieczać wszelkiego rodzaju poufne, stanowiące własność Producenta informacje, dotyczące oprogramowania.

iii. Nabywca nie będzie się starał usunąć z programu żadnych oznaczeń, uwag lub opisów służących do określenia pochodzenia, identyfikacji lub praw własności do oprogramowania.

9. Gwarancja

i. Wszystkie gwarancje udzielone przez Producenta dotyczą tylko i wyłącznie Nabywcy i nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

ii. Producent gwarantuje, że posiada wszelkie prawa niezbędne mu jako stronie niniejszej umowy i że zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą i przekonaniem użytkowanie licencjonowanego oprogramowania zgodnie z dozwolonym sposobem użytkowania w jego licencjonowanym środowisku użytkowania, nie naruszy żadnych praw autorskich, znaków handlowych, patentów ani tajemnic handlowych osób trzecich

iii. O ile z niniejszej umowy lub umowy, na podstawie której nastąpiło nabycie oprogramowania, nie wynika inaczej, Nabywca zgadza się, że zarówno licencjonowane oprogramowanie jak i ewentualne usługi są dostarczane bez jakichkolwiek pisemnych lub domyślnych gwarancji dotyczących ich jakości, zgodności ze specyfikacjami, niezawodności czy funkcjonalności. Nabywca ponosi całe ryzyko związane z przydatnością, skutecznością lub brakiem skuteczności oprogramowania. Producent nie udziela żadnych innych pisemnych lub domyślnych gwarancji, w szczególności dotyczących jego wartości handlowej, nazwy i przydatności do konkretnych zastosowań.

iv. Oprogramowanie korzysta  z 12-miesięcznej  gwarancji na programy począwszy od dnia jego zakupu (wystawienia faktury VAT).

v. W okresie 12 miesięcznej gwarancji czas reakcji wynosi 5 dni roboczych. Naprawa zrealizowana będzie w okresie 10 dni roboczych od dnia reakcji Producenta. Z powodów technologicznych czas naprawy może zostać wydłużony.

vi.  Gwarancja obejmuje funkcjonowanie oprogramowania zgodne z jego dokumentacją w zakresie udokumentowanych funkcji oprogramowania i w tym zakresie może podlegać modyfikacją.

vii. Gwarancja na oprogramowanie nie obejmuje zobowiązania Producenta do przeprowadzenia instalacji oprogramowania, szkolenia z obsługi oprogramowania ani wdrożenia oprogramowania.

viii. Nabywca, przy zakupie kolejnych egzemplarzy oprogramowania otrzymuje gwarancje na okres 12  miesięcy od dnia zakupu tychże egzemplarzy oprogramowania.

ix. Zakup dodatkowych stanowisk do korzystania z oprogramowania w trakcie okresu gwarancyjnego nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego. Dokonana modyfikacja programu w okresie gwarancji również nie powoduje jej przedłużenia.

x. Gwarancja po upływie okresu na jaki została wykupiona może zostać wydłużona. Koszt wykupienia gwarancji na dalszy okres 12 miesięcy wynosi min 15% wartości oprogramowania wycenionego w przesłanej przez Producenta ofercie. W przypadku przerwy w posiadaniu gwarancji koszt wykupienia gwarancji jest powiększony o okres bez gwarancyjny.

xi. Jeżeli od zakończenia gwarancji minął okres dłuższy niż 3 miesiące Producent może odmówić wydłużenia gwarancji.

xii. Zakres gwarancji i realizacja uprawnień gwarancyjnych przez Nabywcę:

a) Ujawnione błędy oprogramowania Nabywca jest zobowiązany określić w piśmie wysłanym na adres Producenta oraz w razie potrzeby udzielić wyjaśnień potrzebnych do ich identyfikacji nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia błędu. W razie przekroczenia tego terminu świadczenia gwarancyjne nie będą wykonywane.

b) Gwarancja nie obejmuje i nie zobowiązuje Producenta do czynności związanych z badaniem poprawności zapisów w bazach danych obsługiwanych przez oprogramowanie, ich korygowaniem lub konserwacją.

c) Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania oprogramowania w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej wadami sprzętu lub niewłaściwą instalacja systemu oraz w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi oprogramowania, błędnej interpretacji wyników, bądź ingerencji w oprogramowanie lub bazy danych przez osoby nieuprawnione.

d) W przypadku dochodzenia swoich praw gwarancyjnych Nabywca jest zobowiązany udokumentować fakt zakupu oprogramowania od osoby uprawnionej pisemną umową sprzedaży oraz fakt nabycia praw wynikających z niniejszych warunków gwarancyjnych.

e) Nabywcy występującemu z roszczeniami wobec Producenta za szkody spowodowane udowodnionymi błędami oprogramowania przysługuje łączne odszkodowanie do kwoty zapłaconej przez Nabywcę ceny za Oprogramowanie. Odpowiedzialność za szkody Nabywcy polegające na utracie korzyści jakie mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono jest wyłączona.

10. Zasady odpowiedzialności

i. Nabywca zgadza się, że jeżeli Producent naruszy zasady gwarancji lub inne postanowienia umowy i Producent stwierdzi, że naprawa lub inne działania korygujące nie są możliwe z powodów technicznych lub ekonomicznych, to jedynym odszkodowaniem jakiego może domagać się Nabywca jest zwrot opłat licencyjnych przez niego zapłaconych.

ii. Nabywca zgadza się, że odpowiedzialność finansowa Producenta w żadnym przypadku nie może przekroczyć łącznej kwoty opłat licencyjnych zapłaconych przez Nabywcę. Producent nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w następstwie użytkowania oprogramowania lub w następstwie braku możliwości używania oprogramowania oraz również za dowolnego rodzaju szkody przypadkowe, uboczne i pośrednie, wliczając w to utratę zysków lub oszczędności, utratę danych lub utrudnienia w prowadzeniu interesów, nawet jeżeli Producent został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Licencja nie zezwala Nabywcy na automatyczne potrącanie roszczeń skierowanych do Producenta bez zgody Producenta.

iii. W razie naruszenia przez Nabywcę postanowień wynikających z niniejszej umowy Nabywca obowiązany jest zapłacić na rzecz Producenta  karę umowną w kwocie  10.000,00 Euro (słownie: dziesięć tysięcy  Euro). Niezależnie od powyższego Producent może dochodzić od Licencjobiorcy odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody.

11. Postanowienia różne.

i. Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

ii. Właściwe do rozpoznawania wynikłych z niniejszej umowy sporów są polskie sądy powszechne według siedziby Producenta.

iii. Nie wykorzystanie przez Producenta jakiegokolwiek prawa lub przepisu zawartego w niniejszej Umowie nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub przepisu.

iv.  Niniejsze warunki licencji stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków Stron w zakresie objętych ich przedmiotem i uchylają wszelkie wcześniejsze ustalenia i uzgodnienia Stron w tym zakresie.

v. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami licencji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

AX: