Funkcje aplikacji
          pl   en

Funkcje aplikacji

Ewidencja środków trwałych obejmuje
 • Rejestr środków trwałych, niematerialnych i prawnych
 • Tworzenie dokumentacji środków trwałych firmy (PT, LT, OT)
 • Zestawienia ewidencyjne oraz księgowe
 • Eksporty do programów finansowo–księgowych (pliki xls. csv)
 • Zautomatyzowana amortyzacja i inwentaryzacja
Inwentaryzacja
 • Dwa sposoby przeprowadzania inwentaryzacji
  Program umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji automatycznej (przy użyciu terminalu) i ręcznej (użytkownik wprowadza dane bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej na komputerze PC).
 • Współpraca z urządzeniami najlepszych firm
  Standardowo program współpracuje z terminalami firmy Intermec (CK3X). Na terminalu musi być zainstalowany program "HDF InwMobile 2.0". Na życzenie Klienta istnieje możliwość przystosowania aplikacji do pracy z innymi terminalami oraz czytnikami kodów kreskowych.
 • Kontynuowanie inwentaryzacji wcześniej rozpoczętej
  Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji bardzo przydatne są funkcje pozwalające na kontynuowanie inwentaryzacji wcześniej rozpoczętej . Dzięki temu użytkownik może przeprowadzać inwentaryzację w dogodnym dla niego czasie i tak długo, jak to konieczne.
 • Inwentaryzacja wszystkich (bądź tylko wybranych) środków
  Użytkownik może zdefiniować środki, które mają zostać zinwentaryzowane - mogą to być wszystkie zapisane w programie środki, albo jedynie te wybrane przez użytkownika.
 • Historia inwentaryzacji
  Każda przeprowadzona inwentaryzacja jest zapisywane w programie. Dostęp do szczegółów ich przeprowadzania mają tylko użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach.
Amortyzacja
 • Trzy metody amortyzacji - liniowa, degresywna, jednorazowa
  Użytkownicy programu mogą dobrać metodę amortyzacji dla wskazanych przez siebie środków. Dostępne metody amortyzacji to: liniowa, degresywna, jednorazowa .
 • Automatyczna amortyzacja
  Użytkownik może określić plan automatycznego naliczania amortyzacji dla całego roku. W dniach zdefiniowanych przez użytkownika program automatycznie obliczy amortyzację.
 • Amortyzacja jednego (bądź wszystkich) środków trwałych
  Program umożliwia obliczanie amortyzacji wszystkich środków trwałych, bądź tylko tych wybranych przez użytkownika.
 • Amortyzacja księgowa i podatkowa
  Program może automatycznie obliczać amortyzację księgową i podatkową. W aplikacji dostępny jest wykaz podstawowych stawek amortyzacyjnych. Użytkownik może dowolnie modyfikować tę listę.
 • Historia amortyzacji
  Wszystkie obliczane amortyzacje są zapisywane w pamięci programu. Każdy użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma dostęp do kompletnej historii amortyzacji środka trwałego - księgowej i podatkowej. Raporty z historii amortyzacji uwzględniają też metodę amortyzacji.
Raportowanie
 • Raporty z amortyzacji
  Raporty amortyzacji mogą być tworzone dla wybranego przez użytkownika okresu, mogą też uwzględniać amortyzację podatkową. Użytkownik decyduje, jakie dane powinny zostać uwzględnione w raporcie.
 • Inwentaryzacja - raporty
  Inwentaryzator umożliwia też generowanie raportów z inwentaryzacji według kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika, np. według grup produktów, departamentu, pionu biznesowego.
 • Generowanie różnego rodzaju raportów
  Na podstawie informacji zapisanych w programie użytkownik może generować różnego rodzaju raporty, które będą uwzględniać zdefiniowane przez niego kryteria. Dla przykładu, można wygenerować raport przedstawiający listę środków zakupionych albo zlikwidowanych w danym okresie, stan posiadania danego użytkownika, zamortyzowane środki trwałe.
 • Możliwość definiowania nazw raportów
  Bardzo przydatną opcją jest to, iż użytkownik może sam definiować nazwy dla wybranych typów raportów. Domyślne nazwy to: zestawienie różnic inwentaryzacyjnych w magazynach, stan przed inwentaryzacją, stany niezgadzające się, zmiany lokalizacji, stany zgadzające sie, stan po inwentaryzacji, spis z natury, spis z natury (całość).
Drukowanie etykiet
 • Etykiety dla środków
  Użytkownik chcący wydrukować etykietę wybiera spośród dwóch opcji: albo drukuje etykiety tylko dla zaznaczonych środków trwałych i niskocennych, albo dla wszystkich.
 • Etykiety dla lokalizacji
  Program do inwentaryzacji umożliwia druk etykiet dla lokalizacji. Taka etykieta zawiera kod kreskowy oraz kod i nazwę lokalizacji.
 • Szablony etykiet
  Inwentaryzator domyślnie oferuje 6 szablonów etykiet o różnych rozmiarach.
 • Możliwość dodawania nowych szablonów etykiet
  Istnieje także możliwość dodawania nowych szablonów etykiet.
Opisywanie środków trwałych
 • Każdy środek trwały/niskocenny/niematerialny/prawny w HDF Inwentaryzacja można opisać, dodać uwagi oraz pliki z bardziej szczegółowymi informacjami oraz fotografiami danego środka. Dzięki temu ewidencja środków trwałych prowadzona jest w bardzo przejrzysty sposób.
Ciągła aktualizacja bazy danych
 • Sieciowy charakter programu HDF Inwentaryzacja umożliwia ciągłą aktualizację danych
  Łączność z bazą danych może odbywać się z dowolnie wybranego miejsca. W jednej chwili z systemu może korzystać wielu użytkowników, dane są aktualizowane na bieżąco.
Import/eksport danych o środkach trwałych
 • Import danych o środkach trwałych
  Aby pobrać dane o środkach trwałych z wybranej bazy danych, użytkownik musi określić powiązanie kolumn z polami w bazie i wyselekcjonować wiersze do importu. 
  Dostępne pola: Typ środka, Nazwa, Grupa, Nr inwentarzowy, Pion biznesowy, Departament, Użytkownik, Lokalizacja, Nr dokumentu zakupu, Data zakupu, Konto, Wartość początkowa K, Wartość początkowa P, Nr seryjny, Ilość, Zlikwidowany, Zlikwidowany jeśli niepuste, Szczegóły/opis, Komentarze/uwagi, Stary nr inwentarzowy, Ubezpieczenie, Wartość odtworzeniowa, Ilość.
 • Eksport danych o środach trwałych
  Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji mogą zostać wyeksportowane do zewnętrznej bazy danych. Obsługiwane formaty przy eksporcie danych o środkach trwałych: xls, csv.
Historia środka trwałego / niskocennego / prawnego / niematerialnego
 • Ewidencja środków trwałych możliwa jest także wstecz. Konkretnym środkom trwałym przyporządkowana jest także ich historia. Jeśli środek zostaje zlikwidowany, nie znika on z systemu, nadal jest w nim obecny, lecz nie jest uwzględniany przy inwentaryzacji i amortyzacji. W przypadku środków zlikwidowanych, system automatycznie generuje do nich dodatkową zakładkę: "powód likwidacji", w której zawarte są informacje takie jak: powód likwidacji, kto i kiedy je zlikwidował.
Grupowanie środków
 • Program do inwentaryzacji umożliwia grupowanie środków według następujących kategorii: grupy środków, lokalizacje, departamenty, piony biznesowe, osoby odpowiedzialne, kontrahenci. Te same kategorie stanowią też podstawę wyszukiwania danych w systemie.
Wielopoziomowy system uprawnień
 • Inwentaryzator umożliwia definiowanie różnego rodzaju uprawnień dla poszczególnych pracowników oraz grup pracowników. Oznacza to, że do wszystkich informacji znajdujących się w systemie mają dostęp tylko wybrane osoby. Domyślnie program do inwentaryzacji oferuje cztery grupy dostępu o różnych uprawnieniach . Uprawnienia przypisane do poszczególnych grup i osób można dowolnie modyfikować. Do listy użytkowników programu HDF Inwentaryzacja można dodawać nieograniczoną liczbę osób uprawnionych do poszczególnych funkcji w systemie, można także - zależnie od potrzeb - modyfikować zakres ich uprawnień oraz je deaktywować, usuwać, przywracać.
Filtrowanie danych
 • Zaawansowana wyszukiwarka pozwala przeszukiwać system według kryteriów kategoryzowania, czyli: grupy środków, pionu biznesowego, użytkownika, departamentu, lokalizacji itp.
Lepsza organizacja pracy
 • Przydatną funkcją programu HDF Inwentaryzacja jest także generowanie przypomnień. Każde nowe uruchomienie programu, przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, generuje okienko z informacjami o przeprowadzonej amortyzacji oraz z przypomnieniem o nowych, wymagających zatwierdzenia danych (środki trwałe i niskocenne, kontrahenci). Dzięki temu użytkownik nie zapomni o wykonaniu koniecznych czynności - o zatwierdzeniu nowych środków i kontrahentów.
Protokół przekazania
 • Do każdego przekazanego środka można szybko wydrukować odpowiedni dokument - protokół przekazania.
AX: